At last

49 ngày mất Ngoại cũng qua nhanh như 24 năm có Ngoại. Đứng ở thì hiện tại mà so sánh với một cái chớp mắt, thì đúng là bao nhiêu năm tháng cũng đổi lấy được. 49 ngày qua, giả như Ngoại vẫn luôn ở đâu đây, chỉ rẽ vào con hẻm kia thôi là…Continue reading At last

NOWHERE, AMADEUS CÙNG CÂU CHUYỆN CHẤT VÀ ĐẠI CHÚNG

Lần đầu tiên nghe cái ngữ “CHẤT & ĐẠI CHÚNG”, mình đã thật sự không thể hiểu nổi. CHẤT là CHẤT, ĐẠI CHÚNG là ĐẠI CHÚNG, làm sao có cái ngưỡng nạc mỡ CHẤT nhưng vẫn ĐẠI CHÚNG được !!! Mình được chỉ định thực hiện một công việc với yêu cầu rất ngắn gọn:…Continue reading NOWHERE, AMADEUS CÙNG CÂU CHUYỆN CHẤT VÀ ĐẠI CHÚNG